Organizuoti lyderystės ir vadovavimo kooperatyvams mokymai

Siekdama didinti kooperatyvų valdymo organų supratimą apie einamas pareigas ir atliekamas funkcijas, padėti geriau orientuotis kooperatyvų valdyme bei suteikti reikiamų žinių, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ organizavo dviejų dienų mokymus. Dalyvauti mokymuose buvo pakviesti visų kooperatyvų vadovai, revizijos komisijos ir valdybos nariai.

Lapkričio 2 dieną organizuoti mokymai buvo skirti kooperatyvų revizijos narių kompetencijoms didinti. Vilniaus kooperacijos kolegijos lektorė Vida Bieliauskienė mokymų dalyviams pristatė finansinės analizės tikslus, uždavinius, išskyrė finansinės analizės vartotojus.

Ypač didelį dėmesį pranešimo metu lektorė skyrė pagrindinėms finansinėms ataskaitoms aptarti. Pasak lektorės V. Bieliauskienės, pastaruoju metu esant tokiai globalios ekonomikos situacijai, ypač didelį dėmesį įmonės turėtų skirti veiklos analizei, kuri padeda atskleisti vidinius ir perspektyvinius rezervus bei valdyti sudėtingus ūkinius procesus.

Susitikimo metu išsamiai aptartos ne tik pagrindinės finansinės ataskaitos, bet ir kooperatyvų revizijų vaidmuo bei išskirtos jų funkcijos.

Lapkričio 7 dienos mokymų tikslas - stiprinti kooperatyvų valdymo organų kompetencijas. Vilniaus kooperacijos kolegijos lektorė Birutė Alborovienė pristatė organizacijos administravimo struktūrą, akcentavo, kad sėkmingam įmonės administravimui būtina išlaikyti materialinę ir intelektinę struktūrą. Mokymų dalyviams lektorė priminė prancūzų mokslininko H. Fajolio suformuluotus organizacijos administravimo principus.

Situaciją prekybos sektoriuje pristatė Lietuvos kooperatyvų konfederacijos valdybos narys Robertas Miliauskas. Kalbėdamas apie prekybos sektorių ir valdymą. R. Miliauskas pabrėžė, kad kooperacijos veikloje labai svarbu bendradarbiavimas.

Gamintojų organizacijų steigimosi galimybes apžvelgė Aleksandro Stulginskio universiteto prof. dr. Jan Žukovskis kartu su Klaipėdos universiteto prof. habil. dr. Juliumi Ramanausku. Kooperatyvų valdybų funkcijas išsamiai pristatė Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininkas ir Lietuvos kooperatyvų konfederacijos Tarybos pirmininkas Ramūnas Stonkus. Mokymų dalyviai supažindinti su pagrindinėmis valdybos narių pareigomis ir funkcijomis, akcentuotos valdybos ir jos narių atsakomybės.