Kaimo reikalų komitete aptarti įstatymų projektai, skirti kooperacijai skatinti

Siekiant skatinti kooperacijos plėtros galimybes Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto iniciatyva rugpjūčio 24 dieną organizuotas pasitarimas dėl įstatymų projektų, skirtų kooperacijai žemės ūkio sektoriuje skatinti. Tai labai svarbu smulkiems ir vidutiniams ūkiams, kurie nesikooperuodami nepasieks veiklos efektyvumo, o jų veikla rinkos sąlygomis neturės perspektyvų.

„Galime pasidžiaugti, kad besikooperuojančių ūkininkų ūkių daugėja, atsiranda konkurencinės sąlygos su produkcijos supirkėjais ir tiekėjais. Lietuvos kooperatyvų konfederacija visomis priemonėmis palaiko kooperacijos judėjimą ir siekia, kad jis plėstųsi ir apimtų kuo daugiau sričių. Tikimės, kad su kitų institucijų pagalba paskatinsime dar daugiau ūkininkų jungtis į kooperatyvus ir skatinti kooperatinį bendradarbiavimą. Taip pat svarbu didesnį dėmesį skirti  ir kitoms kooperacijos formoms“, – teigia Lietuvos kooperatyvų konfederacijos tarybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Savo pasiūlymus ir pastabas pasitarimo metu išsakė ne tik Seimo nariai, Žemės ūkio ministrė, bet ir aktyviai susitikime dalyvavusieji Žemės ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir Lietuvos kooperatyvų konfederacijos atstovai. Seime susirinkę skirtingų institucijų atstovai aptarė darbotvarkės klausimus ir diskutavo, kaip pagerinti kooperacijos plėtrą Lietuvoje. Pasitarime aptartas klausimas dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymas. Siūloma 5 straipsnį papildyti nauja 7 dalimi ir išdėstyti ją taip:

„7. Pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) apmokestinamasis pelnas, gautas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus ir savo nariams parduotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, apmokestinamas taikant 0 procentų pelno mokesčio tarifą.“

Taip pat pasitarimo metu pristatytas ir Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas. Siūloma papildyti esamą 19 straipsnį nauja 6 dalimi ir išdėstyti taip: „6. Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) paslaugoms žemės ūkiui, teikiamoms savo nariams, ne PVM mokėtojams (pagal šio Įstatymo 1 priede patvirtintą žemės ūkio paslaugų sąrašą).“

Seime susirinkę atstovai apsvarstė dar neregistruotą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuriame siūloma pakeisti 22 dalį ir ją išdėstyti taip: „22. Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikiamą ir (arba) geros agrarinės bei aplinkosaugos žemės būklės palaikymą, žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) žemės ūkio produktų supirkimą iš savo kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių, jų realizavimą bei paslaugų teikimą nariams.“ Norime atkreipti dėmesį, kad papildžius žemės ūkio veiklos sąvoką, būtų užtikrinta sąžininga konkurencija tarp visų žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų, kooperatyvai ir toliau sėkmingai plėstų vykdomą veiklą bei būtų įgyvendinti esminiai kooperacijos principai. Taip pat sąvokos patikslinimas svarbus gaunant paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Siekdamas išsiaiškinti, kaip vykdomas mokestinių lengvatų taikymas žemės ūkio kooperatyvams Europos Sąjungos valstybėse narėse, Kaimo reikalų komitetas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos Tyrimų skyrių prašydamas pateikti pavyzdžių, kaip tai taikoma kitose šalyse. Pasitarimo metu buvo apžvelgti Latvijos, Portugalijos, Prancūzijos ir Italijos pavyzdžiai, atskleidžiantys, kaip šiose šalyse taikomos mokestinės lengvatos žemės ūkio sektoriuje veikiantiems kooperatyvams.