Vizija ir misija

Asociacija Lietuvos kredito unijos įkurta 1997 m. lapkričio 13 d.

Asociacija Lietuvos kredito unijos savo veikloje vadovaujasi įstatais, kurie susiję su Kredito unijų įstatymu, Asociacijų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Labdaros ir paramos įstatymu, Labdaros ir paramos fondų įstatymu, Įmonių įstatymu bei kitomis įstatymų normomis, taip pat vadovaujasi Asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos darbo reglamentu, Asociacijos Lietuvos kredito unijos apskaitos politika, Administracijos darbo reglamentu ir kitais norminiais aktais.

Šiuo metu Asociacijos narėmis yra 36 Lietuvoje veikiančios kredito unijos. Asociacija Lietuvos kredito unijos vysto galimybes kooperacijos judėjimo augimui ir vystymuisi nacionaliniu lygiu, o kredito unijos vysto savo veiklą vietiniu lygiu.

Visas kredito unijų judėjimas tarnauja kiekvieno Lietuvos piliečio gerovei.

Vizija

Vieningai ir atsakingai atstovauti bei reprezentuoti kredito unijų judėjimą visuomenėje ir siekti didžiausio žinomumo bei patrauklumo, įgyvendinant kooperacijos principus bendruomenėje.

Misija

 • Pristatant kredito unijų judėjimą ir bendradarbiaujant su visomis mūsų šalies bei kitų šalių kredito unijomis, didinti žinomumą Lietuvoje ir užsienyje;
 • Skleisti informaciją visuomenei apie kredito unijų sukauptą patirtį, veiklos paprastumą, patogumą ir patikimumą;
 • Formuoti teigiamą kredito unijų judėjimo įvaizdį, kaip bendruomenės vienybės, bendravimo ir verslumo įrankį;
 • Padėti kredito unijoms reprezentuoti judėjimą pagal vieningą strategiją bei kryptingai vystyti bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimą;
 • Stengtis gerinti kredito unijų judėjimo sąlygas, dalyvaujant Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo ir Lietuvos Centrinės Kredito Unijos įstatymo darbo grupėse.

Vertybės

 • Lietuvoje ir užsienyje sukaupta kredito unijų judėjimų, finansų bei projektų valdymo ir kita patirtis;
 • Kooperacijos principai ir jų naudojimas;
 • Žmonės – judėjimo nariai, propaguojantys tradicijas, verslumą bendruomenėje, pilietiškumą;
 • Apsikeitimas idėjomis efektyviam veiklos vykdymui;
 • Atvirumas – kredito unijų nuomonė, poreikiai ir lūkesčiai yra svarbiausi;
 • Novatoriškumas – mokomės, diegiame naujoves ir esame lankstūs pokyčiams;
 • Atsakomybė ir kompetencija savo vykdomai veiklai.